Поръчайте съдържание

Общи условия на уебсайта на Content Writing

Настоящите Общи условия определят условията на използване на уебсайта contentwriter.bg, наричан по-нататък „Уебсайт“.

§ 1 За нас

 1. Собственикът на този Уевсайт е фирма Content Writer LLC със седалище в Полша на адрес al. Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Познан (Poznań), регистрирана под номер KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, по-нататък в Общите условия наричана „Content Writer“.

§2 Дефиниции

 1. Произведения – писателски услуги предоставяни по електронен път от Content Writer.
 2. Поръчка – поръчано извършване на Услуга.
 3. Оферта – съвкупност от Услугите предоставяни от Content Writer.
 4. Клиент – потребител на Уебсайта, който е подал Поръчка.
 5. Договор – взаимно задължение, сключено между Клиента и Content Writer, състоящо се в изпълнение на Поръчки от страна на Content Writer срещу възнаграждението, платено от Клиента на Content Writer.
 6. Страни – лицата, участващи в Договора, т.е. Клиент и Content Writer.

§ 3 Условия за предоставяне на услугите

§ 3.1 Сключване на договор

 1. Договорите се сключват в съответствие с полското законодателство.
 2. Потребителят на Уебсайта подава поръчка чрез платформата Content Marketing +.
 3. Платформата определя цена и време за реализация на Поръчката.  По този начин Content Writer изпраща предложение за сключване на Договор.
 4. Договорът се сключва чрез създаване на Поръчка с помощта на бутона „Поръчвам и плащам“.
 5. Клиентът се задължава да извърши плащане след сключването на Договора чрез избрания метод на плащане: [1] платежна карта Visa/MasterCard, [2] електронен портфейл: Google Pay & Apple Pay, [3] PayPal.
 6. След получаване на плащането Content Writer се задължава да изработи Произведенията в съответствие с условията на Договора.

§ 3.2 Отказ и прекратяване на Договора

 1. Договорът се счита за приключен след изпълнение на всички задължения между Страните.
 2. Поради индивидуалния характер на Произведенията, Клиентът няма право на отказ от Договора.
 3. Content Writer може да прекрати Договора по всяко време, ако изпълнението на Поръчка се окаже невъзможно поради външни обстоятелства, произтичащи от естеството на предоставянето на Услугите. Прекратяването на Договора не дава на Клиента основание да предявява никакви допълнителни искове по отношение на Content Writer.
 4. Content Writer си запазва правото да прекрати Договора с незабавен ефект, ако Клиентът съществено е нарушил условията на Договора или не сътрудничи с Content Writer, което възпрепятства изпълнението на Договора в съответствие с условията му.

§ 4 Рекламации

 1. В рамките на 3 дни от реализацията на Произведенията, Клиентът има право веднъж да посочи обхват на модификациите, включително коригиране на езикови и фактологични грешки.
 2. Рекламацията се подава по електронен път чрез съобщение на адрес: [email protected].
 3. След получаване на рекламацията Content Writer ще определи дата, до която ще бъдат нанесени поправките в Произведенията.
 4. Следващи модификации на Произведенията се извършват срещу възнаграждение.

§ 5 Лични данни

 1. Съгласно с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)  от 27.04.2016г., условията на обработването на лични данни  от Content Writer са описани подробно в политиката за поверителност.

§ 6 Авторски права

 1. Content Writer удостоверява, че притежава авторски права върху Произведенията.
 2. При предаването на Произведенията Content Writer прехвърля на Клиента имуществените и вторичните авторски права върху Произведенията.
 3. Авторските права и правата върху интелектуалната собственост върху Уебсайта принадлежат на Content Writer и са защитени от авторско право и други разпоредби на общоприложимото законодателство.
 4. Клиентът разрешава на Content Writer да използва търговските марки на Клиента, като ги публикува на Уебсайта на Content Writer. Във връзка с гореизложеното, Клиентът предоставя на Content Writer безплатен, неизключителен и безсрочен лиценз за използване на търговската марка в рамките на посочения по-горе обхват.

§ 7 Отговорност

 1. Content Writer не носи отговорност пред Клиента за щети извън контрола на Content Writer.
 2. Content Writer не носи правна отговорност пред Клиента за щети, произтичащи от използването, неправилното използване или невъзможността да се използва Уебсайта, независимо от начина, по който са възникнали щетите и какво засягат.
 3. Отговорността на Content Writer пред Клиента не надвишава паричната стойност на Договора.
 4. Content Writer носи отговорност пред Клиента само за типични и действително претърпени щети, предвидими в момента на сключването на Договора и произтичащи от умишлено действие на Content Writer, с изключение на пропуснати печалби.
 5. Неизползването на Произведенията не дава право на Клиента да получи възстановяване на платената сума или да предявява каквито и да е други искове.
 6. Content Writer не носи отговорност пред Клиента за щети, произтичащи от грешки и техническите неизправности на Уебсайта.
 7. Content Writer не проверява коректността и верността на въведените от Клиента данни, както и начина, по който Клиентът използва съдържанието. Клиентът публикува и модифицира Произведенията на своя собствена отговорност.

§ 8 Заключителни разпоредби

 1. По въпроси, които не са предмет на настоящите Общи условия, се прилагат други приложими разпоредби на общото полско законодателство.
 2. Споровете, възникнали във връзка с разпоредбите на настоящите Общи условия, ще бъдат разрешавани от компетентния за седалището на Content Writer съд.

Pазвивайте съдържанието си по-бързо от конкуренцията.